Privacy statement

Privacy statement Home of esports B.V.

Home of esports B.V. (hierna te noemen “Home of esports” of “wij”), kantoorhoudende aan de Europa-Allee 6, 8265 VB te Kampen. onderdeel van DDF People B.V., en de aan haar gelieerde ondernemingen, hechten veel waarde aan privacy.

Inleiding

De wettelijke bepalingen (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) omtrent privacy worden door ons in acht genomen bij verwerking van persoonsgegevens. Home of esports is een online gameplatform. Dit privacy statement geldt voor alle gebruikers hiervan. In dit statement leggen wij uit, wanneer wij gegevens van en over jou verzamelen, welke gegevens dit zijn en waarom wij deze gegevens verzamelen. Daarnaast wordt ook uitgelegd waar ze worden verwerkt, hoe wij de gegevens behandelen en wat jouw opties en rechten zijn.

Wanneer verzamelen wij gegevens van jou?

Wij verzamelen gegevens van jou als geregistreerde dan wel niet-geregistreerde gebruiker van ons platform. Onder gebruikers wordt dan ook verstaan: iedereen die zich bij Home of esports heeft geregistreerd als ook degene die zich niet geregistreerd hebben en de site bezoeken.

Bezoek van onze website als niet-geregistreerde gebruiker

Ten aanzien van niet-geregistreerde gebruikers geldt, dat onze website in beginsel kan worden bezocht zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken, waarbij bepaalde door Home of esports niet identificeerbare informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Dit doen we om te kijken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt, zodat we onze website kunnen blijven verbeteren en gebruiksvriendelijk(er) kunnen maken. Welke cookies geplaatst worden en hoe dit werkt, kun je nalezen in onze cookieverklaring.

Geregistreerde gebruiker

Voor geregistreerde gebruikers geldt, dat Home of esports een beperkt aantal persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Alle gegevens die worden verwerkt, worden vertrouwelijk behandeld en slechts doelmatig verwerkt. Bovendien worden deze gegevens niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan. Dit alles wordt hieronder toegelicht.

Persoonsgegevens worden op diverse manieren door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere:

 1. bij het aanmaken van een account;
 2. door het inloggen via een externe inlogoptie;
 3. na inschrijving c.q. bij deelname aan een toernooi of event
 4. bij het aanmaken van een profiel.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en waarom?

Zoals aangegeven heeft Home of esports een online gameplatform ontwikkeld. Het doel van het platform is om gamers de gelegenheid te geven met en tegen elkaar te gamen en de kans te geven zich te ontwikkelen tot een esporter. Om gebruik te kunnen maken van het platform en daardoor toegang te krijgen tot onze diensten, is het nodig om een account aan te maken.

1. Bij het aanmaken van een account hebben wij onderstaande gegevens nodig:

Eerste stap
a.
E-mailadres
b. Geboortedatum

Indien minderjarig

c.
Voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en e-handtekening van ouder

Tweede stap
d.
Gamerstag

Derde stap
e.
Nickname voor het account;
f. Voor- en achternaam;
g. Avatar of profielfoto;

Vierde stap

h. 1e (nationale) clubvoorkeur;
i. 2e (nationale) clubvoorkeur;
j. Internationale clubvoorkeur;
k. Woonland;
l. Woonplaats;
m. IP-adres;

Toelichting t.a.v. eerste stap

De onder a. en b. genoemde gegevens zijn verplicht om te kunnen starten met het aanmaken van een account. Jouw account is gekoppeld aan jouw e-mailadres, daardoor dus noodzakelijk om op te geven. Het invullen van jouw geboortedatum is verplicht en noodzakelijk om vast te stellen of jij minder- of meerderjarig bent. Hierdoor weten we ook of je mee kunt spelen voor Global Points en/of je je kunt inschrijven voor toernooien.

Minderjarig

Indien wij aan de hand van jouw geboortedatum hebben vastgesteld dat jij minderjarig bent, dient – voordat jij een account kan aanmaken - een van jouw ouder(s) toestemming te geven voor het account. Zonder toestemming wordt jouw account niet geactiveerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat jouw ouder zijn of haar voor- en achternaam invult, zijn of haar geboortedatum en het e-mailadres. Uiteindelijk wordt – middels een door ons toegestuurd link – door jouw ouder toestemming gegeven via een e-handtekening. In het geval jij jonger dan 16 jaar bent en door jouw ouder(s) wel toestemming is gegeven voor het hebben van een account, is het desondanks niet mogelijk om mee te spelen in de eDivisie dan wel voor Global Points dan wel bij toernooien met een officiële status (licensed tournaments), vanwege de minimale leeftijdsgrens van 16 jaar of ouder. Voor door Home of esports georganiseerde toernooien kunnen andere leeftijdsgrenzen gelden, wat expliciet zal zijn aangegeven. De minimale leeftijdsgrens voor een account is 12 jaar. Indien bij het aanmaken van jouw account blijkt dat jij jonger bent dan 12 jaar en er geen toestemming wordt gegeven, is het niet mogelijk een account aan te maken en zullen jouw gegevens niet worden verwerkt door Home of esports.

Toelichting t.a.v. tweede stap

In de tweede stap selecteer je via welke device je wilt spelen. Jouw gamerstag is nodig om via jouw device een tegenstander te kunnen uitnodigen.

Toelichting t.a.v. derde stap

Home of esports heeft jouw gegevens als genoemd onder e., f. en g. nodig om jou als gebruiker te kunnen verifiëren, inzicht te houden op de gebruikers van het platform en daarbij de bescherming aan de andere gebruikers te kunnen bieden. Het gebruik van avatar of profielfoto is niet verplicht. Indien jij hiervoor kiest, dan verwerken wij deze foto c.q. avatar.

Toelichting t.a.v. vierde stap

De gegevens zoals genoemd onder de punten h. tot en met m. vragen wij op in de laatste stap van het aanmaken van jouw account, dus voordat jouw profiel actief wordt. Jouw clubvoorkeuren kunnen door ons worden gebruikt, want door het invullen hiervan geef jij Home of esports toestemming om jouw statistieken en gegevens (oftewel data) te verstrekken aan zowel de club van jouw eerste als tweede voorkeur en/of internationale voorkeur te verstrekken al dan niet tegen betaling aan Home of esports. Daarbij kan Home of esports jouw gegevens ook aan andere clubs verstrekken al dan niet tegen betaling aan Home of esports. Jouw woonplaats is van belang, vanwege de regionale bijeenkomsten c.q. toernooien en/of maatschappelijk activiteiten die (kunnen) worden georganiseerd, zodat wij jou daarvan – middels jouw e-mailadres – op de hoogte kunnen brengen. Jouw woonland is zichtbaar in jouw profiel voor andere gamers, dit vanwege verschillende tijdszones. Daarbij kan op grond van jouw woonland de data worden gedeeld, al dan niet tegen betaling aan Home of esports, met de nationale bonden, vanwege de nationale e-teams.

Toestemming door account

Door een account aan te maken, ga je er als gebruiker mee akkoord dat Home of esports jou middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief kan informeren over activiteiten die worden gehouden door of van (esport)ontwikkelingen van de club van jouw eerste en/of tweede voorkeur, over activiteiten in de omgeving van jouw woonplaats, over toernooien die worden gehouden en voor andere commerciële en/of marketingdoeleinden die voor jou relevant kunnen zijn.

Voorafgaand aan het versturen van de nieuwsbrief kan Home of esports jou nogmaals om toestemming vragen of je een nieuwsbrief wenst te ontvangen. In dat geval kan Home of esports ook nog aanvullende gegevens van jou vragen, zoals jouw (mobiele) telefoonnummer, zodat er naar jouw telefoonnummer een (herinnerings)bericht kan worden gestuurd.

2. Inloggen op het gameplatform van Home of esports is eveneens mogelijk via externe partijen, zoals Twitch, Discord, Mixer, Facebook en/of Google. De gegevens die door jou reeds aan die partij zijn verstrekt, worden door ons verzameld bij het inloggen. Doorgaans zijn dit:

 • e-mailadres;
 • eventueel: gebruikersnaam bij externe partij;
 • eventueel: avatar of profielfoto bij externe partij.

De ontbrekende gegevens voor aanmaken van een account, zoals genoemd onder punt 1., zullen alsnog door ons worden opgevraagd bij jou voordat jouw account kan worden geactiveerd. Indien door jou het profiel niet volledig wordt aangemaakt, dan wordt jouw e-mailadres maximaal drie maanden door ons bewaard, zodat je binnen die termijn alsnog het aanmaken van jouw account kan afronden

3. Als jij je inschrijft voor en deelneemt aan een toernooi kunnen wij nog extra gegevens van jou opvragen, naast de hiervoor genoemde gegevens. Zo is het mogelijk dat wij ook nog het volgende van jou opvragen:

 • bankrekeningnummer.

Jouw bankrekeningnummer hebben wij slechts nodig op het moment dat jij deelgenomen hebt aan een toernooi en/of event, waarvoor (entree)tickets worden verkocht om hieraan deel te nemen dan wel indien jij (een deel van) de prijzenpot gewonnen hebt, zodat wij tot uitkering hiervan aan jou kunnen overgaan.

Toestemming door inschrijving en deelname

Door je in te schrijven en deel te nemen aan een toernooi geef je toestemming aan Home of esports dat gegevens, zoals jouw naam en e-mailadres, door Home of esports mogen worden verstrekt aan de organisator(s) van het toernooi.

4. Naast het bovenstaande is het mogelijk om een profiel aan te maken, voor beperkte doeleinden. Voor het aanmaken van het profiel zijn de volgende gegevens benodigd:

 • voornaam;
 • e-mailadres;
 • woonplaats;
 • 1e clubvoorkeur.

Het aanmaken van een profiel is relevant voor het ontvangen van de nieuwsbrief of het kunnen meespelen tijdens een evenement of toernooi op een hiervoor aangewezen locatie (dus niet online). Door het aanmaken van een profiel ben je ermee akkoord, dat Home of esports jou middels een nieuwsbrief kan informeren over activiteiten die worden gehouden door of van (esport)ontwikkelingen van de club van jouw eerste en/of tweede voorkeur, over activiteiten in de omgeving van jouw woonplaats, over toernooien die worden gehouden dan wel voor andere commerciële en/of marketingdoeleinden die voor jou relevant kunnen zijn. In het geval je een profiel hebt aangemaakt voor het meespelen aan een toernooi, is het aan jou om aan te geven of je tevens de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Voorafgaand aan het versturen van de nieuwsbrief kan Home of esports jou nogmaals om toestemming vragen of je een nieuwsbrief wenst te ontvangen. In dat geval kan Home of esports ook nog aanvullende gegevens van jou vragen, zoals jouw mobiele telefoonnummer, zodat er naar jouw telefoonnummer een (herinnerings)bericht kan worden gestuurd.

In bovengenoemde gevallen verwerken wij jouw persoonsgegevens. Mogelijk verwerken wij ook op andere momenten persoonsgegevens, zoals wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn, voor kwaliteitsdoeleinden.

Wat hebben wij niet nodig?

Een aantal persoonsgegevens hebben wij niet nodig. Sterker nog, wij raden jou ten zeerste af om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens op een of andere wijze aan ons te verstrekken:

 • godsdienst of levensovertuiging;
 • ras of etnische afkomst;
 • strafrechtelijke gegevens;
 • politieke gezindheid;
 • gegevens omtrent jouw gezondheid;
 • seksuele leven;
 • lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij;
 • kopie identiteitsbewijs;
 • BSN;
 • bankrekeningnummer (tenzij benodigd als genoemd onder 3.).

Welke gegevens verstrekken wij aan (een) derde(n)?

Bij het aanmaken van een account heb jij ons toestemming gegeven om bepaalde gegevens van jou te mogen verstrekken aan (een) club(s). Dit betreft de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Nickname;
 • E-mailadres;
 • Gamerstag;
 • Woonland en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Spelersstatistieken.

Bovengenoemde gegevens kunnen worden verstrekt aan de club van jouw eerste en/of tweede voorkeur, dan wel aan andere clubs met als doel dat deze data voor de clubs belangrijk is om te bepalen of gebruiker mogelijk als esporter van een club kan gaan fungeren.

Tevens is er door jou bij het aanmaken van jouw account of profiel toestemming gegeven dat wij bepaalde gegevens aan derden mogen verstrekken (al dan niet tegen betaling), voor bijvoorbeeld – maar niet hiertoe beperkt – marketing- en/of promotieactiviteiten etc. Onderstaande gegevens worden slechts aan derden verstrekt, indien de gebruiker 16 jaar of ouder is:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum en/of leeftijd (indien bekend);
 • E-mailadres;
 • 1e clubvoorkeur;
 • 2e clubvoorkeur (indien bekend);
 • Woonplaats.

Indien jij je hebt ingeschreven voor een toernooi en hieraan hebt deelgenomen, heb je Home of esports toestemming gegeven om gegevens, zoals jouw naam en e-mailadres, aan de organisator(s) van het toernooi te verstrekken. Hierbij geldt dat deze gegevens alleen worden verstrekt aan deze derde(n), indien de gebruiker 16 jaar of ouder is.

Indien jij een profiel hebt aangemaakt, heb je Home of esports toestemming gegeven om jouw gegevens aan derden te verstrekken aan de club van jouw voorkeur.

Wij verstrekken zonder toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit vereist is op grond van de wet of als wij bepalen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om rechten van Home of esports, eigendommen, operaties, spelers of derden te beschermen (oftewel indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang). Daarnaast hebben wij geen controle over gegevens die door uw browser worden verzonden naar derden, zoals advertentienetwerken en/of analysebedrijven.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens, zolang als dit noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij de toepasselijke, geldende, wettelijke bewaartermijnen.

 1. Kortdurende inactiviteit: indien jij 30 dagen niet actief bent geweest op jouw account, dan krijgt jouw account een slapende status. Slechts jouw sportieve resultaten en nickname blijven gedurende het seizoen zichtbaar in de ranglijst. De overige data wordt onzichtbaar.
 2. Langdurige inactiviteit: indien jij een jaar niet actief bent op jouw account, dan ontvang jij een e-mail van Home of esports. Indien jij de link activeert, blijft jouw account opnieuw voor een jaar actief en blijven jouw gegevens gedurende die periode door ons bewaard. Zo niet, dan wordt jouw account uitgeschreven en verwijderen wij jouw gegevens.
 3. Indien er alleen sprake is van een aangemaakt profiel voor het ontvangen van nieuwsbrieven, geldt dat deze gegevens bewaard worden zolang je geïnteresseerd bent in de nieuwsbrief. Er is altijd een mogelijkheid tot afmelding. Na afmelding worden de gegevens uit onze verzendlijst en database verwijderd.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben de meest passende organisatorisch en technische maatregelen genomen om de aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Werknemers van Home of esports hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien zijn en worden de werknemers van Home of esports gehouden aan het geheimhoudingsbeding wat met hen is overeengekomen. Derden die als verwerker door Home of esports zijn ingeschakeld zijn gehouden aan de afspraken – zoals omtrent beveiliging en geheimhouding – die met hen zijn overeengekomen.

Datalek

Ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, kan het voorkomen dat anderen onbevoegd toegang hebben uw persoonsgegevens, of onbevoegd uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken je dringend om hiervan melding te maken via het meldingsformulier op de website dan wel via dpo@homeofesports.nl zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering (vergetelheid) en dataportabiliteit van de gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst (moeten) identificeren.

De gegevens die wij hebben verwerkt dan wel de gegevens die door ons aan derden zijn verstrekt, kun je te allen tijde opvragen bij ons. Hiervoor kun je het formulier invullen of jouw verzoek toesturen aan dpo@homeofesports.nl. Het verzoek wordt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst beantwoord.

Je kunt ook het verzoek doen tot correctie, verwijdering (dan wel het afschermen) of overdracht van de gegevens die wij hebben. Dit verzoek kan eveneens gedaan worden door het formulier in te vullen of door jouw verzoek per e-mail toe te sturen. Binnen vier weken wordt het verzoek verwerkt.

Derden

Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met onder andere het beheer en de beveiliging van onze systemen. Mogelijk hebben deze partijen inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. De ingeschakelde partijen zijn uitsluitend geautoriseerd om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij voor Home of esports verrichten.

Wijzigingen

Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op onze website. Raadpleeg daarom met regelmaat dit privacy statement. De datum onder aan de pagina geeft aan wanneer het statement voor het laatst is herzien.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan ook contact op via het formulier dan wel dpo@homeofesports.nl.

Versie mei 2020

Show ticker