Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Home of esports B.V.

Home of esports B.V. stelt een platform ter beschikking aan haar gebruikers en verleent diverse andere diensten en/of producten. Aan het gebruik van dit platform zijn voorwaarden verbonden, die zijn vastgelegd in dit document. In dit document zijn onder andere voorwaarden opgenomen omtrent de toegang tot en het gebruik van (de applicaties op) de website.

Voorafgaand aan het aanmaken van uw account, hebt u de gelegenheid gekregen deze voorwaarden door te nemen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle door Home of esports geleverde dan wel (nog) te leveren diensten, hetzij middels het platform, hetzij op een andere wijze en op alle (toekomstige) aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Home of esports en de gebruiker. Door het aanmaken van het account bent u akkoord gegaan met de bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden. U wordt derhalve dringend verzocht deze voorwaarden goed door te nemen alvorens u hiermee akkoord gaat.

1. Definities

a. Home of esports: Home of esports B.V., gevestigd te Kampen, facilitator van het platform, hierna ook aangeduid met ‘wij’ of ‘ons’;

b. gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het platform van Home of esports, hierna ook aangeduid met “u” of “jij”;

c. diensten: de diensten en producten die door Home of esports worden aangeboden en worden geleverd aan gebruiker zoals ook nader omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden;

d. voorwaarden: de gebruikersvoorwaarden die te gelden hebben als algemene voorwaarden, waarmee de gebruiker akkoord gaat door het aanmaken van zijn account;

e. account: de account van gebruiker voor het platform van Home of esports, zoals ook verder beschreven in artikel 4 van deze voorwaarden;

f. minderjarige: een gebruiker in de leeftijd van 12 tot 16 jaar;

g. ouder: de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige gebruiker, zoals een ouder of een voogd;

h. content: materiaal, informatie of content, doorgaans ook genoemd “user generated content”, wat door gebruiker is aangemaakt, bewerkt, gewijzigd of geplaatst op of middels de door Home of esports aangeboden diensten.

i. nickname: de (fictieve) naam waarmee gebruiker actief is op het platform van Home of esports.

2. Toepasselijkheid

a. Deze gebruikersvoorwaarden hebben te gelden als algemene voorwaarden en zijn van toepassing op het gebruik van alle door Home of esports geleverde dan wel (nog) te leveren diensten, hetzij middels het platform, hetzij op een andere wijze en op alle (toekomstige) aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Home of esports en de gebruiker.

b. Gebruiker dient deze voorwaarden door te nemen alvorens over te gaan tot het aanmaken van een account, dan wel tot het sluiten van een overeenkomst. Als acceptatie van deze voorwaarden heeft te gelden: het aanmaken van een account dan wel het plaatsen van een opdracht of bestelling door gebruiker.

c. Eventuele voorwaarden van een gebruiker worden door Home of esports uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onderhavige voorwaarden zijn en blijven onverkort van toepassing op de overeenkomst tussen Home of esports en gebruiker, tenzij door Home of esports de toepasselijkheid van de voorwaarden van gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

d. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruikersvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

e. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze gebruikersvoorwaarden. Situaties die niet in deze gebruikersvoorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze gebruikersvoorwaarden.

f. De privacyverklaring van Home of esports maakt integraal onderdeel uit van deze gebruikersvoorwaarden en zijn te allen tijde te raadplegen op de website van Home of esports.

g. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk in het Nederlands opgesteld. De gebruikersvoorwaarden in een andere taal gelden als vertaling van de Nederlandse versie. Indien en voor zover er sprake mocht zijn van een discrepantie tussen de Nederlandse tekst en enige vertaling van de gebruikersvoorwaarden, dan prevaleert de Nederlandse tekst te allen tijde.

3. Beschrijving van de diensten en producten van Home of esports.

a. Home of esports biedt onderstaande diensten aan:

 • het maken en aanbieden van een gameplatform en -community;
 • het maken en aanbieden van online en offline (ELO-)competities en toernooien;
 • het maken en aanbieden van custom-made (online) partnercompetities/-toernooien;
 • het aanbieden van eSports masterclasses.

b. Het gebruik van de diensten van Home of esports gebeurt door de gebruiker geheel op en voor eigen rekening en risico van gebruiker.

4. Home of esports-account

a. Voor het aanmaken van een account geldt een minimale leeftijd van 12 jaar.

b. Toegang tot en gebruik van het platform van Home of esports, dan wel tot aanvullende functies en/of functionaliteiten, dan wel tot voordelen die geboden worden door Home of esports, zijn onderworpen aan de aanmaak van een account.

c. Van een gebruiker wordt een minimaal aantal persoonsgegevens gevraagd voor het aanmaken van een account, conform het bepaalde in de privacyverklaring. Als gebruiker dient u te allen tijde correcte en volledige informatie te verschaffen bij het aanmaken van uw account. De gebruiker dient te voldoen aan de gestelde leeftijdscriteria en/of te beschikken over toestemming van een ouder.

d. De gebruiker is en blijft immer verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte informatie en heeft daarbij een informatieplicht jegens Home of esports. De gebruiker zal uiterlijk binnen 24 uur Home of esports informeren c.q. het account aanpassen, indien gegevens zijn gewijzigd.

e. Voor het aanmaken van een account dient de gebruiker een ‘nickname’ aan te maken. Home of esports adviseert de gebruiker uitdrukkelijk in deze nickname geen persoonsgegevens te verwerken.

f. Het is gebruiker nimmer toegestaan de accountgegevens te delen met derden dan wel openbaar te maken. Gebruiker dient derhalve de accountgegevens vertrouwelijk te behandelen.

g. Gebruiker verplicht zich ertoe Home of esports onmiddellijk te informeren van enig gebruik door onbevoegden van het account van gebruiker.

h. De door of vanwege Home of esports aan gebruiker verstrekte toegangs- of identificatiecodes zijn vertrouwelijk en zullen door gebruiker als zodanig worden behandeld. Home of esports is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen.

i. Home of esports behoudt zich het recht voor het account van gebruiker te kunnen en mogen blokkeren, indien gebruiker niet heeft voldaan aan of in strijd handelt met enige bepaling die is opgenomen in deze gebruikersvoorwaarden, zoals onder meer – maar niet hiertoe beperkt – in het geval van overtreding van een bepaling van artikel 4 van de voorwaarden, dan wel indien dit naar het oordeel van Home of esports noodzakelijk is. Indien de situatie zich voordoet dat het account van gebruiker wordt geblokkeerd, zal Home of esports aan gebruiker schriftelijk mededelen wat hiervoor de reden is geweest.

Ten aanzien van minderjarigen

j. Een minderjarige gebruiker kan slechts met expliciete toestemming van de ouder het account definitief aanmaken. De ouder geeft toestemming middels zijn/haar digitale handtekening via het e-mailadres van de ouder. Zonder deze voorafgaande toestemming, is het als minderjarige niet toegestaan en in beginsel onmogelijk een account aan te maken dan wel te gebruiken.

k. Home of esports behoudt zich het recht voor om de ouder te verzoeken om schriftelijk bewijs van toestemming voor het gebruik van het account door de minderjarige. Indien hier niet, niet tijdig of niet afdoende aan wordt meegewerkt – in de opinie van Home of esports – staat het Home of esports vrij het account van de minderjarige met onmiddellijke ingang tijdelijk dan wel definitief te blokkeren en verwijderen.

l. De minderjarige is gehouden deze voorwaarden door te nemen met de hulp van een ouder. Indien de minderjarige door toestemming van de ouder een actief account heeft verkregen, geldt dat de ouder deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord is gegaan.

m. De ouder is te allen tijde gehouden de online activiteiten van en het gebruik van het account door de minderjarige te bewaken en controleren, in ieder geval – maar niet hiertoe beperkt – ten aanzien van het openbaar maken van persoonsgegevens en uitlatingen door de minderjarige.

n. De ouder kan te allen tijde het account van de minderjarige laten deactiveren door Home of esports na het sturen van een schriftelijk (e-mail)verzoek hiertoe.

o. In aanvulling op het bepaalde in sub j. van dit artikel, behoudt Home of esports zich te allen tijde het recht voor het account van de minderjarige te blokkeren dan wel om bepaalde diensten op grond van de leeftijd van de minderjarige te beperken.

p. De ouder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten van Home of esports door de minderjarige. Home of esports aanvaardt dan ook – voor zover bij wet is toegestaan – geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enige activiteit(en) uitgevoerd door dan wel het gebruik van de diensten van Home of esports door de minderjarige, ongeacht of minderjarige wel of geen toestemming van de ouder heeft verkregen daarvoor.

5. Gebruik en bijbehorende gedrags- en spelregels

a. Aan het gebruik van diensten van en het account bij Home of esports, daaronder verstaan het platform, zitten gedrags- en spelregels voor gebruiker. Met het aanmaken van het account is de gebruiker akkoord gegaan met onderstaande regels en verklaart hij zich hieraan te houden.

b. Het is gebruiker niet toegestaan de diensten van en/of het account bij Home of esports:

 • anders dan persoonlijk dan wel voor onrechtmatige doeleinden te gebruiken;
 • te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor toestemming te hebben gekregen;
 • te verkopen, verhuren of verhandelen zonder hiertoe verkregen toestemming;
 • te gebruiken op een manier die Home of esports in strijd acht met de aard of de bedoeling van de diensten en/of het account;
 • te gebruiken in strijd met dan wel op een wijze die in strijd kan zijn met wet- en/of regelgeving;
 • te gebruiken om enig materiaal, waarmee bedoeld wordt – maar niet hiertoe beperkt – een tekst, woorden, beelden, geluiden, video’s etc., te delen of te publiceren waarmee inbreuk wordt gemaakt op de privacy van een natuurlijk persoon dan wel waardoor commerciële uitingen worden verricht;
 • op enige wijze te verstoren, blokkeren, vertragen, verhinderen, beschadigen of abnormaal te belasten dan wel op welke manier dan ook dan wel hiertoe een poging te ondernemen, zoals – maar niet hiertoe beperkt – het ongepast gebruiken van klaag-, help of andere ingebouwde buttons of het doen van valse meldingen;
 • te wijzigen of te verstoren of hiertoe een poging te ondernemen middels cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods of ongeautoriseerde software van derden die hiervoor ontworpen is;
 • te onderwerpen aan reverse-engineering, decompilering, disassemblage, ontcijfering of anderszins van de onderliggende software of andere intellectuele eigendom die wordt gebruikt om de diensten van Home of esports te leveren en/of te verstrekken;

c. De gebruiker verklaart zich te houden aan onderstaande regels:

 • De accountgegevens van gebruiker, zoals nickname en/of profielfoto, dienen niet:
  • reeds in gebruik is/zijn door dan wel geassocieerd wordt/worden met (een) andere gebruiker(s) of
  • in strijd te (kunnen) zijn met de goede orde en/of zeden;
 • gebruiker zal de diensten van en zijn account bij Home of esports enkel gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met het voorziene gebruik;
 • gebruiker zal de communicatiemogelijkheden slechts gebruiken, waarvoor deze bedoeld zijn en geen bulkcommunicatie, spamberichten of enige vorm van reclame of promotie verspreiden;
 • het is gebruiker niet toegestaan meerdere accounts aan te maken of te beheren voor eigen gebruik;
 • gebruiker zal zich onthouden om op niet toegestane wijze toegang te (ver)krijgen of proberen te (ver)krijgen tot niet-openbare (onder)delen van de diensten van of zijn account bij Home of esports;
 • gebruiker zal zich betrokkenheid onthouden en dient er alles aan doen om dit te voorkomen, dat enig virus, Trojaans paard, worm, bom, beschadigd bestand en/of een vergelijkbaar vernietigend systeem of beschadigde data wordt verzonden of verspreid;
 • het is niet toegestaan enige middelen te gebruiken om gegevens van andere gebruikers te vergaren dan wel te onderscheppen;
 • het is niet toegestaan oneigenlijk gebruik te maken van de helpdienst of van de knoppen voor het indienen van klachten of meldingen dan wel onware rapporten of meldingen te sturen naar Home of esports;
 • onmiddellijk gehoor te geven aan instructies door een werknemer of vertegenwoordiger van Home of esports;
 • niet valselijk te beweren een werknemer of vertegenwoordiger van Home of esports te zijn.

d. De gebruiker onthoudt zich ervan informatie, inhoud of materiaal te verzenden, verspreiden of te vertonen dat:

 • in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten van anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteit of andere eigendomsrechten;
 • onwettig, bedreigend, vulgair, beledigend, xenofobisch, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, misleidend, frauduleus, privacy schendend, onrechtmatig of pornografisch is en/of expliciete of grafische beschrijvingen of seksuele handelingen bevat;
 • een individu of een groep individuen slachtoffer maakt, lastigvalt, onteert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap;
 • een persoon, bedrijf of entiteit (hieronder ook verstaan Home of esports) en zijn werknemers en agenten nabootst;
 • virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van software of hardware of telecommunicatieapparatuur storen, schaden of beperken, of anderszins ongeoorloofd gebruik van een computer of computernetwerk toestaan;
 • aanzet tot of gekwalificeerd dient te worden als pestgedrag of gedrag dat als onwettig en/of strafbaar kan worden beschouwd of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of strafrechtelijke vervolging;
 • als reclame- of promotionele artikelen of berichten voor commerciële doeleinden aangemerkt kan worden;
 • op een andere wijze strijdig is met voorwaarden, richtlijnen of enig ander beleid van Home of esports.

e. De gebruiker wordt geacht melding te maken van content die dan wel gebruik van de diensten van Home of esports dat in strijd is/lijkt met deze voorwaarden via de website van Home of esports.

f. Home of esports raadt de gebruiker aan de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

 • maak geen gebruik van de diensten als je moe bent en/of een slaaptekort hebt;
 • org ervoor in een goed verlichte ruimte te spelen en stel de helderheid van het scherm goed in;
 • speel op een goede, zover als mogelijke, afstand van het scherm;
 • neem regelmatig pauze;
 • stop onmiddellijk met spelen, indien je merkt dat je niet lekker wordt of zenuwen, emoties of anderszins de overhand krijgen.

6. Content gebruiker

a. De gebruiker heeft de mogelijkheid om content aan te maken, te bewerken, te wijzigen of te plaatsen middels of op de aangeboden diensten van Home of esports.

b. Op de content van de gebruiker zijn de voorwaarden en regels zoals in de leden van artikel 4 van deze voorwaarden genoemd, onverkort van toepassing.

c. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn content. Het staat Home of esports geheel vrij om naar eigen inzicht, vanwege welke reden dan ook, content van de gebruiker te verwijderen, bewerken of uit te schakelen.

d. Home of esports is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de content van de gebruiker, dan wel voor het verwijderen, bewerken of uitschakelen hiervan, dan wel voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door de content van de gebruiker.

7. Controle(s)

a. Home of esports screent de content van en door de gebruiker niet voorafgaand aan het aanmaken, bewerken, wijzigen of plaatsen. Dit betekent geenszins dat Home of esports de content goedkeurt of goedgekeurd heeft.

b. Home of esports spant zich ertoe in de content en het gebruik van accounts en diensten van het platform op ieder voor Home of esports gewenst moment te controleren en/of monitoren middels software dan wel een (web)moderator(s).

8. Sancties

a. Indien Home of esports constateert dat de gebruiker zich niet of niet volledig houdt of heeft gehouden aan de gebruikersvoorwaarden, heeft Home of esports het recht om de in dit artikel opgenomen sancties toe te passen.

b. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk c.q. overtreding zal Home of esports aan de gebruiker eerst een waarschuwing geven en de gebruiker een termijn stellen de geconstateerde overtreding te herstellen.

c. Home of esports behoudt zich het recht voor om, in afwijking van het onder b. bepaalde, (delen van) het account te weigeren dan wel de account van de gebruiker te blokkeren of te beëindigen dan wel de gebruiker geheel of gedeeltelijk toegang te ontzeggen tot het gebruik van de diensten, indien naar het oordeel van Home of esports de gebruiker:

 • handelt of heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden of
 • de diensten of het account niet rechtmatig gebruikt

hetzij met onmiddellijke ingang, hetzij nadat de door Home of esports gegeven termijn van in kennisstelling is verlopen.

d. Home of esports bepaalt te allen tijde welke sanctie passend wordt geacht, vanwege het gedrag wat door de gebruiker in strijd is met (de geest van) deze voorwaarden of enig ander beleid van Home of esports.

e. In het geval van blokkering van het account zal Home of esports aan gebruiker schriftelijk mededelen wat de reden voor blokkering is geweest.

f. Gebruiker onderwerpt zich aan de door Home of esports opgelegde sanctie.

9. Geen garanties

a. De door Home of esports geleverde diensten worden “as is” geleverd, zonder enige garanties, waarborgen of anderszins met betrekking tot:

i. conformiteit, continue beschikbaarheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid en/of veiligheid van diensten of content;

ii. de geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel;

iii. de volledige beschikbaarheid of een optimale beleving van de diensten;

iv. de afwezigheid van onderbrekingen, fouten, bugs, virussen en/of schadelijke onderdelen dan wel dat het voornoemde gecorrigeerd zal worden;

v. onbeperkte toegang voor inschrijving aan zowel online als offline toernooien. Hiervoor kan een maximaal aantal seats worden ingesteld, waarbij wordt gehandeld volgens het ‘first come fist serve’-principe;

vi. tevredenheid van de gebruiker.

b. Home of esports biedt geen garanties voor producten of diensten van derden die worden aangeboden via het platform of middels diensten van Home of esports.

c. Home of esports verstrekt gebruiker geen enkele garantie ter zake de beveiliging tegen mogelijke cyber-aanvallen. De informatiebeveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Home of esports staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

10. Aansprakelijkheid

a. Home of esports sluit iedere aansprakelijkheid uit voor, maar niet hiertoe beperkt:

i. zowel directe als indirecte schade;

ii. materiële of immateriële schade;

iii. incidentele of gevolgschade;

iv. financiële verliezen, zoals gederfde inkomsten of winst;

v. verlies van gegevens;

vi. gemaakte of te maken kosten;

tenzij directe schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Home of esports en/of leidinggevende ondergeschikten van Home of esports.

b. Indien aansprakelijkheid wordt vastgesteld, vanwege opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Home of esports in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag wat door de verzekeraar van Home of esports wordt uitgekeerd, doch in ieder geval beperkt tot € 5.000,-.

c. De gebruiker vrijwaart Home of esports, de aan haar gelieerde ondernemingen, onderaannemers en/of leveranciers van iedere vordering, aansprakelijkheid, schadevergoeding en alle kosten, waaronder kosten voor juridische bijstand, ten gevolge van en/of voortvloeiend uit een inbreuk op dan wel schending van deze voorwaarden, waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is of die gerelateerd zijn aan het gedrag van de gebruiker van de diensten van Home of esports.

d. Home of esports kan nooit aansprakelijk gesteld worden, ook niet na ingebrekestelling, indien deze door overmacht (elke van de organisatie onafhankelijke omstandigheid die het houden van het evenement tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval van overmacht bij een derde partij waar de organisatie van afhankelijk is) niet in staat is het platform beschikbaar en/of online te houden of een evenement te houden c.q. te continueren.

11. Beëindiging

a. De gebruiker kan te allen tijde zijn account beëindigen middels de deactiveer-button, zoals in het platform is opgenomen dan wel door het sturen van een e-mail aan Home of esports.

b. Home of esports kan te allen tijde de diensten beëindigen en zal de gebruiker hierover tenminste dertig (30) dagen daaraan voorafgaand zo mogelijk per e-mail of middels de website in kennis stellen. Na beëindiging van de diensten van Home of esports worden er geen (software-)updates meer toegepast en zijn gegevens en/of statistieken niet meer beschikbaar.

c. In geen enkel geval zal Home of esports verplicht kunnen worden tot het uitkeren van een schadevergoeding.

d. Indien de gebruiker zijn account beëindigt of geen gebruik meer maakt van de diensten van Home of esports, blijven de artikelen 5, 6, 7, 9, 11, 12 en 13 van deze voorwaarden onverkort van kracht.

12. Intellectuele eigendom

a. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en gerelateerde rechten, handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen, rechten op presentatie, rechten op goodwill of rechten om te vervolgen wegens passing-off, oneerlijke concurrentierechten, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databaserechten, topografierechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en handelsgeheimen) en alle overige intellectuele eigendomsrechten, in alle gevallen ongeacht of deze gedeponeerd zijn of niet, en inclusief alle applicaties voor en verlenging of uitbreiding van deze rechten, en alle vergelijkbare of equivalente rechten of vormen van bescherming overal ter wereld.

b. De intellectuele eigendomsrechten van de diensten en inhoud van Home of esports behoren toe aan Home of esports of – indien van toepassing – aan haar licentiegevers, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het is behoudens voorafgegane toestemming verboden zaken te kopiëren of over te nemen.

c. De gebruiker vrijwaart Home of esports van alle aanspraken van hem- of haarzelf en / of derden, die voortkomen uit geschillen over intellectuele eigendomsrechten of de handhaving van deze regels.

13. Gebruik van gegevens

a. Indien een gebruiker gebruik maakt van de diensten van Home of esports, kan en zal Home of esports bepaalde persoonsgegevens, informatie en/of statistieken verzamelen, verwerken, gebruiken en mogelijk overgedragen dan wel verkopen conform het bepaalde in de privacyverklaring.

14. Overige bepalingen

a. Rondom de diensten van Home of esports kunnen advertenties van derden worden getoond. Home of esports is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of ander materiaal op de website. Zodra de gebruiker de link van de advertentie opent, is de gebruiker onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de desbetreffende adverteerder. De aanwezigheid van advertenties betekent nimmer dat Home of esports de website of diensten of inhoud ervan goedkeurt.

b. Indien Home of esports besluit de rechten en/of bepalingen uit deze voorwaarden niet uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit geenszins in dat Home of esports afstand doet van deze rechten en/of bepalingen. Hiervan is slechts sprake, indien Home of esports dit doet middels een uitdrukkelijk, schriftelijk en door Home of esports ondertekende verklaring.

c. Home of esports behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden is altijd te vinden op onze website. Een voortgezet gebruik van de diensten van Home of esports betekent, dat de gebruiker de wijzigingen accepteert. Ten aanzien van wezenlijke wijzigingen zal Home of esports de gebruiker informeren en de gebruiker verzoeken akkoord te gaan met de vernieuwde voorwaarden. Indien de gebruiker de vernieuwde voorwaarden niet accepteert, is het mogelijk dat de diensten van Home of esports niet langer door de gebruiker gebruikt kunnen worden.

d. Home of esports is gerechtigd om aan deelname aan (specifieke) toernooien of competities, hetzij offline, hetzij online, kosten te verbinden voor de gebruiker erop gericht om de gemaakte onkosten te dekken.

e. De toernooien die door Home of esports georganiseerd worden, zijn niet gelieerd aan of gesponsord door EA of haar licentiehouders.

f. De totstandkoming van de ranking is gebaseerd op het zogenaamde Elo rating system. De ranking komt derhalve tot stand via een wiskundige benadering. Bij gebruikmaking van het platform verklaart de gebruiker zich hiermee bekend en is ervan op de hoogte dat er over de ranking niet kan worden gecorrespondeerd c.q. gediscussieerd.

g. Indien de gebruiker een klacht heeft over het platform of iets wat gerelateerd is hieraan, kan de gebruiker hiervoor rechtstreeks per e-mail contact opnemen met Home of esports. Klachten worden zo mogelijk binnen één week schriftelijk beantwoord en afgehandeld.

h. Gebruiker zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben. De kosten van reparaties of verlies van gegevens en/of data voortkomend uit een directe aanval, waaronder DDoS-aanvallen, op systemen en infrastructuur van gebruiker komen voor rekening van gebruiker.

i. Home of esports behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de gebruikersvoorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op het netwerk worden onderzocht. De gebruiker machtigt Home of esports hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de gebruikersvoorwaarden toe te zien.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op deze gebruikersvoorwaarden en alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of diensten van Home of esports is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen de gebruiker en Home of esports zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het hoofdkantoor van Home of esports is gevestigd.